Siirry sisältöön

Tarastenjärven hyötyvoimalaitos

Tammervoimassa hyödynnetään energiaksi vuosittain 170 000 tonnia jätettä, joka kerätään 600 000 asukkaalta Pirkanmaan ja Jyväskylän seuduilta. Tästä jätemäärästä hyötyvoimalaitoksella tuotetaan 95 % hyötysuhteella 400 GWh kaukolämpöä ja 70 GWh sähköä.

Laitoshanke käynnistyi vuonna 2010 ympäristövaikutusten arvioinnilla. Voimalaitoksen rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2013 ja syyskuussa 2015 jätetuli syttyi ensimmäisen kerran Tarastenjärvellä. Rakennushankkeen kokonaiskustannukset olivat 111 miljoonaa euroa. Laitoksen kaupallinen käyttö aloitettiin vuoden 2016 alussa, kun Pirkanmaan lisäksi myös Jyväskylän seudulta aloitettiin tuoda yhdyskuntajätettä Tammervoimaan.

Hyötyvoimalaitos hyödyntää toimintavarmaa arinapolttotekniikkaa. Valittu tekniikka on osoittautunut erittäin luotettavaksi ja laitoksen käytettävyys on ollut koko viiden tuotantovuoden aikana lähes 100 %. Savukaasujen puhdistustekniikka on parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja laitoksen päästöt ilmaan alittavat lupamääräysten raja-arvot selvästi. Lisäksi savukaasupesuri on varustettu lauhdevesien puhdistusjärjestelmällä, joten jätteen sisältämä kosteus voidaan kierrättää kaukolämpöverkon lisävedeksi ja savukaasujen sisältämä lämpöenergia saadaan tehokkaasti hyödynnettyä.

Tammervoima-esite (pdf)

Ei heitetä energiaa hukkaan

Jätteiden energiahyödyntäminen täydentää jätehuoltoketjussa materiaalien kierrätystä. Energiahyödyntäminen ei kilpaile materiaalien kierrättämisen kanssa, vaan energiaksi ohjataan ennen kaatopaikoille päätyvä jätevirta. Niissä Euroopan maissa, joissa yhdyskuntajätteiden energiahyödyntämisen aste on korkea, myös materiaalikierrätyksen taso on korkealla. Tehokkaalla syntypaikkalajittelulla ohjataan kierrätysmateriaalit ja biologiseen käsittelyyn soveltuvat jätteet materiaalihyödyntämiseen.

Ilmaston hyväksi

Hyödyntämällä jätteet energiana on päästy eroon jätteiden kaatopaikkasijoittamisesta. Samalla ilmastokuormitus on pienentynyt, kun biohajoavat jätteet eivät enää tuota kaatopaikalla metaania. Yli 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä muodostuu uusiutuvista energialähteistä ja sillä korvataan pääsääntöisesti ulkomailta tuotua fossiilista maakaasua. Tampereen energiantuotannossa jätteenpoltolla vähennetään CO2-päästöjä vuosittain noin 60 000 tonnia, mikä on alentanut energiantuotannon kokonaispäästöjä yli 10 %.

170 000 tonnia

Voimalaitoksessa vuodessa käsitellyn jätteen määrä.

7 min

1 roskapussilla saa lämmintä vettä 7 minuutin suihkutteluun ja sähköä tunnin pullanpaistoon.