Siirry sisältöön

Ympäristölupa ja ympäristön tarkkailu

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitokselle ympäristöluvan vuonna 2013. Lupaa on päivitetty muun muassa päästöraja-arvojen osalta vuonna 2022.

Yhtiö seuraa jatkuvasti hyötyvoimalaitoksen käytön aikaisia vaikutuksia ympäristön tilaan ja julkaisee säännöllisesti seurantatuloksia. Ympäristön tarkkailu tehdään Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksessä edellytetyn ja Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymän Tarastenjärven hyötyvoimalaitoksen tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Pintavesien tarkkailu tehdään yhteistarkkailuna.

Laitoksen vuosiraportti 2023 päästöistä (pdf)

Tammervoima Oy:n toimintajärjestelmä täyttää seuraavien standardien vaatimukset:

Keskeisenä tavoitteena on toimintojen jatkuva parantaminen ja prosessien kehittäminen. Auditointien avulla etsitään puutteet, sovitaan korjaavat toimenpiteet ja seurataan järjestelmän toteutumista.